OZNAM

Obec Lozorno ako obstarávateľ „Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a doplnky č.6" podľa § 18 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon ) oznamuje, že  

odborný výklad spracovateľa k návrhuÚzemného plánu obce Lozorno  -  Zmeny a doplnky č.6  ",

sa uskutoční dňa 30.09.2019  o 17,30 hod. vo veľkej sále Centra kultúry, 900 55 Lozorno, Zvončínska ul.190/3.

Návrh „ÚPN obce Lozorno - ZaD č.6"  je vystavený na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli Obce Lozorno. Kompletný materiál je k dispozícii na nahliadnutie a naštudovanie na Obecnom úrade v Lozorne v stránkových hodinách a je tiež  zverejnený na internetovej stránke obce www.lozorno.sk.

 Svoje pripomienky k návrhu  je verejnosť oprávnená podať v termíne  do 02.10.2019  na adresu Obecného úradu v Lozorne (900 55 Lozorno, Hlavná 1)  v písomnej forme ( pre posúdenie doručenia platí podacia pečiatka podateľne obecného úradu  resp. dátum podania na poštovú prepravu ).

 Na pripomienky podané po tejto lehote sa neprihliada.

Oznam na stiahnutie tu.

Posledná úprava: 10.09.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)