Obj. 02/12/2014 - aktualizáciu pasportizácie cintorína — 914 hrobových miest v sume 877,44 € s DPH,orientaČnú mapu cintorína v sume 120,-€ s DPH,exteriérovú vitrínu s orientačnou mapou v sume 570,-E s DPH.

pdf
Dátum zadania: 04.12.2014