Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly, kontrola plnenia uznesení za I. polrok 2014

pdf
Dátum zadania: 02.07.2015