Obj. 01/11/2015 - Vypracovanie znaleckého posudku na pozernok registra „C“KN parcela č. 9157/47 - orná pôda. Dodávateľ: Ing. Ivana IZAKOVIČ

pdf
Dátum zadania: 09.11.2015