VZN 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lozorno

pdf
Dátum zadania: 18.12.2015