Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení obecného zastupitel‘stva za rok 2015

pdf
Dátum zadania: 07.06.2016