Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce k 31.08.2016

pdf
Dátum zadania: 22.09.2016