Správa o výsledku vykonanej kontroly vybavovania sťažností a petícií, Kontrolované obdobie: 01.01.2012 — 31.12.2015

pdf
Dátum zadania: 22.09.2016