Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy OPKZP-OP1-SC121/122-2015/22. Poskytovateľ: MŽP SR, Slovenská agentúra životného prostredia. 19. 9. 2016

pdf
Dátum zadania: 21.09.2016