Správa o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácií zákaziek v termíne od 7.10. - 8. 11. 2016

pdf
Dátum zadania: 07.12.2016