Príloha - Začatie územného konania na stavbu: Trávniky: SO 01 VN Prípojka, SO 02 NN rozvody, PS 01 Trafostanica

pdf
Dátum zadania: 23.01.2017