Správa o výsledku vykonanej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom obce zameraná na postupy pri prevodoch nehnuteľného majetku v roku 2015

pdf
Dátum zadania: 31.01.2017