Oznámenie o začatí územného konania na stavbu: So 01 VN Káblové vedenie, SO 02 NN rozvody, PS 01 Transformačná stanica

pdf
Dátum zadania: 24.02.2017