Správa o výsledku vykonanej kontroly účinnosti vymáhania nedoplatkov realizovaných obcou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na dani z nehnuteľnosti a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdf
Dátum zadania: 23.03.2017