Rozhodnutie o umiestnení stavby Trávniky: SO 01 VN Prípojka, SO 02 NN rozvody, PS 01 Trafostanica a príloha

pdf pdf
Dátum zadania: 23.03.2017