Oznámenie o začatí konania - začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Záhradný dom a prípojky na inžinierske siete...

pdf
Dátum zadania: 05.05.2017