Správa o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania všeobecno - záväzných právnych predpisov a dodržiavania kritérií pri prijímaní detí do MŠ

pdf
Dátum zadania: 30.05.2017