Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s nariadením ústneho rokovania SO 01 PredÍženie verejného vodovodu. SO 02 Predĺženie verejnej splaškovej kanalizácie...

pdf pdf
Dátum zadania: 29.06.2017