Rozhodnutie o umiestnení stavby So 01 Predĺženie verejného vodovodu, SO 02 Predĺženie verejnej splaškovej kanalizácie.28.08.2017

pdf
Dátum zadania: 31.08.2017