Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ za rok 2016

pdf
Dátum zadania: 05.09.2017