Správa o výsledku vykonanej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom obce... v roku 2016

pdf
Dátum zadania: 05.09.2017