Návrh VZN 2/2017 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno

pdf
Dátum zadania: 12.09.2017