Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zvončínska... Prílohy: Oznámenie a Mapa

pdf pdf
Dátum zadania: 19.09.2017