Začatie územného konania.Rodinný dvojdom a prípojky na inžinierske siete (elektro, plyn, voda, kanalizácia) na pozemkoch parcela registra C KN č. 8890/622, 8890/584 v k. ú. Lozorno

pdf pdf
Dátum zadania: 04.10.2017