Návrh VZN 3/2017 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno

pdf
Dátum zadania: 28.11.2017