Správa o výsledku kontroly dodržiavania zmluvných vzťahov vyplývajúcich z nájomných zmlúv uzavretých obcou Lozorno podľa z. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

pdf
Dátum zadania: 07.12.2017