Zmluva o dielo 341/2017 na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb.. Dodávateľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.. 29.11.2017

pdf
Dátum zadania: 15.12.2017