Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere a preprave komunálnych odpadov č. 52 1/01/07. Zhotoviteľ: TEKOS, spol. s r.o.

pdf
Dátum zadania: 14.02.2018