Začatie stavebného konania na stavbu SO 01 VN Káblové vedenie, SO 02 NN rozvody, PS 01 Transformačná stanica.

pdf
Dátum zadania: 29.03.2018