Rozhodnutie - zastavenie stavebného konania na stavbu SO 01 VN Káblové vedenie, So 02 NN rozvody, PS 01 Transformačná stanica

pdf
Dátum zadania: 27.04.2018