Správa o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania a uplatňovania VZN a interných noriem pri uzatváraní dohód o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Kontrolované obdobie 2016. Povinná osoba: MŠ Lozorno...

pdf
Dátum zadania: 15.05.2018