Správa o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri uzatváraní dohód o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Vykonané 16.05.2018 do 05.06.2018

pdf
Dátum zadania: 28.06.2018