Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 180754-16/1589/T131-ZBZ_VB. Budúci oprávnený: Západoslovenská distribučná, a.s.. 06. 07. 2018

pdf
Dátum zadania: 06.07.2018