Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu SO 01 VN Káblové vedenie, SO 02 NN rozvody, PS 01 Transformačná stanica.

pdf
Dátum zadania: 03.08.2018