Dodatok k zmiuve o poskytovaní verejných sIužieb, kód obj. 1-131236899936. Slovak Telekom a.s., 13. 08. 2018

pdf
Dátum zadania: 27.09.2018