Návrh VZN 3/2018 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno.

pdf
Dátum zadania: 04.10.2018