Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2017

pdf
Dátum zadania: 15.10.2018