Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí doplňujúceho územného konania o umiestnení stavby MAN Truck & Bus center Bratislava a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zist‘ovania

pdf
Dátum zadania: 19.10.2018