Dodatok č.1 k Zmluve o dielo. Zhotoviteľ: N.L. stav s.r.o.. 31. 10. 2018

pdf
Dátum zadania: 06.11.2018