VZN 5 / 2018 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lozorno

pdf
Dátum zadania: 14.12.2018