Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú. Lozorno

pdf
Dátum zadania: 02.01.2019