Návrh VZN, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lozorno.

pdf
Dátum zadania: 22.02.2019