Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno.

pdf
Dátum zadania: 22.02.2019