VZN č. 4/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2015 o ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lozorno

pdf
Dátum zadania: 16.05.2019