Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lozorno

pdf
Dátum zadania: 27.05.2019