Obj. 02/04/2013 - prekládka kamery v lokalite čistička odpadových vôd do areálu zberný dvor vrátane výstavby stožiara v celkovej sume 960,- Eur bez DPH.

pdf
Dátum zadania: 22.04.2013