Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly - Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov dňu 31.12.2012

doc pdf
Dátum zadania: 30.09.2013