Návrh VZN 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorým sa ruší VZN č. 2/2012

pdf
Dátum zadania: 07.10.2013