Správa z vykonanej NFK - Kontrola prijatých opatrení na vymoženie nedoplatku dane z ubytovania zisteného kontrolou

pdf
Dátum zadania: 17.09.2014