Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Rýchla navigácia
Prechod na začiatok stránky

Portál elektronických služieb obce Lozorno

Najnovšie dokumenty

VZN č. 8/2020 o podmienkach vedenia psov na území obce Lozorno a o odchyte túlavých a zabehnutých psov na úuzemí obce Lozorno
PDF [763.58 KB]
VZN č. 09/2020 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 o zákaze niektorých činností na území obce Lozorno
PDF [521.46 KB]
VZN č. 10/2020 o záväznom stanovisko obce Lozorno k investičnej činnosti v obci Lozorno
PDF [413.43 KB]
VZN č. 11/2020 o pravidlách vykonávania rozkopávkových prác na území obce Lozorno
PDF [1 MB]
Zmluva GDPR - MG GDPR, s.r.o.
PDF [271.67 KB]
Kategórie oznamov
 
 

Aktuálne oznamy

Oznam

Dočasné opatrenie na obecnom úrade, zbernom dvore a kompostovisku  v súvislosti s druhou vlnou pandémie  COVID-19

 

Vzhľadom na aktuálne opatrenia ústredných orgánov  smerujúce k prevencii a zamedzeniu šírenia nákazy koronavírusom sa od  pondelka 26.10.2020 do odvolania  obmedzuje  prístup verejnosti do priestorov obecného úradu a ruší sa osobné vybavovanie stránok. Úctivo žiadame občanov, aby rešpektovali tieto obmedzenia a  svoje osobné návštevy na Obecnom úrade v Lozorne odložili. Akékoľvek neodkladné úradné záležitosti je možné naďalej  vybaviť písomným alebo elektronickým  podaním, prostredníctvom  telefonického alebo mailového styku.

 

Akékoľvek písomné podania môžete poslať poštou alebo vhodiť priamo do schránky na to určenej na budove obecného úradu. Prijatie písomného podania do tejto schránky Vám na požiadanie radi obratom potvrdíme mailom.

 

Úhradu miestnych daní a poplatkov  prosím realizujte bezhotovostným (bankovým) prevodom na účet uvedený v rozhodnutí o výrube dane alebo v oznámení o určení poplatku (ktoré Vám boli doručené). Úhradu za vodné a stočné realizujte na účet uvedený na faktúre.   

 

E-mailom alebo telefonicky môžete komunikovať priamo s jednotlivými oddeleniami/referátmi obecného úradu. Kontakty sú zverejnené na www.lozorno.sk. Vzhľadom na logicky očakávaný nárast tohto typu požiadaviek a agendy ako aj obmedzenosť personálnych zdrojov (časť zamestnancov úradu je v povinnej karanténe alebo sa stará o maloleté dieťa ) by sme  radi poprosili o Vaše pochopenie a  trpezlivosť. V prípade, ak sa Vám pri telefonovaní neozveme ihneď, prosíme, aby ste zavolali neskôr alebo využili formu kontaktu mailom. Telefonické a e-mailové kontakty nájdete TU: http://www.lozorno.sk/web/src/index.php?lg=sk&pgid=122

 

Zberný dvor a kompostovisko budú počnúc 26.10.2020 do odvolania rovnako zatvorené.

 

Počnúc pondelkom 26.10.2020 vrátane sa tiež ruší pravidelná  „káva u starostu“, pre   akékoľvek Vaše želania, požiadavky alebo pripomienky , ktoré chcete tlmočiť priamo starostovi obce  Vám tento bude stáť k dispozícii na telefóne prednostne každý pondelok v tradičnom čase, t.j. od 13,00 do 17,00 hod.

 

Radi by sme Vás ubezpečili, že všetky patrenia slúžia výlučne  na ochranu zdravia Vás   ako i zamestnancov obce a budú postupne uvoľňované v závislosti od odoznenia   nepriaznivej  epidemiologickej situácie.

Obec Lozorno Vám ďakuje za pochopenie  a rešpektovanie uvedených opatrení a odporúčaní, zároveň sa Vám  ospravedlňujeme sa za prípadné obmedzenia s nimi spojené!

 

Kategória: Nezaradená. Dátum zverejnenia: 23.10.2020

Plán využitia Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa

Plán využitia Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa na mesiac november 2020 nájdete TU

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 19.10.2020

Plán využitia VVP Kuchyňa - Doplnok č. 1 na mesiac október 2020

Plán využitia VVP Kuchyňa - Doplnok č. 1 na mesiac október 2020 nájdete TU

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 16.10.2020

Oznam MŠ Lozorno

Materská škola v Lozorne oznamuje, že vo štvrtok 29.10.2020 bude z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny prevádzka materskej školy prerušená.

V piatok 30.10.2020 bude prevádzka materskej školy z dôvodu jesenných prázdnin obmedzená na tri triedy. Bližšie informácie Vám poskytne priamo Materská škola v Lozorne.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 15.10.2020

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 15.10.2020

Oznam

Oznamujeme občanom, že od 19.10.2020 bude most na Staničnej ul. z dôvodu rekonštrukcie uzavretý. Prosíme občanov o trpezlivosť.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 15.10.2020

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Informácie a žiadosť o registráciu

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 15.10.2020

Verejná vyhláška Okresného úradu Malacky

Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor realizuje doručenie Rozhodnutia formou verejnej vyhlášky.

Rozhodnutie

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 13.10.2020

Verejná vyhláška Okresného úradu Malacky

Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor realizuje doručenie Rozhodnutia o prerušení konania pre účastníka konania Milana Ledníka formou verejnej vyhlášky.

Verejná vyhláška

Rozhodnutie

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 12.10.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie športovej činnosti je otvorená

Subjekty pôsobiace v oblasti kolektívnych alebo individuálnych športov registrované v príslušnom národnom zväze, federácii alebo asociácii atď. sa môžu uchádzať o dotáciu z rozpočtu obce do 31.10.2020:

- na financovanie činnosti v oblasti kolektívnych športov

- na financovanie činnosti v oblasti individuálnych športov

Viac informácii v priloženej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie prevádzky športovej činnosti a športovú činnosť a vo VZN 16/2019.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie prevádzky športovej činnosti a športovú činnosť na rok 2021

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 07.10.2020

Oznam Lozorno spol. s.r.o.

Vážení občania, spoločnosť LOZORNO, spol. s.r.o. oznamuje, že v týchto dňoch rozoslala vyúčtovacie faktúry za vodné a stočné. Vzhľadom k vyhláseným opatreniam na zabránenie šírenia pandémie Vás žiadame o uprednostnenie bezhotovostnej platby, prípadne využitie platby priloženou poštovou poukážkou. Ďakujeme za porozumenie

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 05.10.2020

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jeseň 2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva týmto vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.10.2020 do 30.11.2020.

Viac informácií nájdete TU vo výzve na vykonanie celoplošnej deratizácie

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 05.10.2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno

Obec Lozorno v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov zverejňuje Návh všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno o pravidlách vykonávania rozkopávkových prác na území obce Lozorno

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 02.10.2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno

Obec Lozorno v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov zverejňuje Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno o záväznom stanovisku obce Lozorno k investičnej činnosti

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 02.10.2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno

Obec Lozorno v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov zverejňuje Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno o podmienkach vodenia psov na území obce Lozorno a o odchyte túlavých a zabehnutých psov na území obce Lozorno

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 02.10.2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno

Obec Lozorno v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov zverejňuje Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 o zákaze niektorých činností na území obce Lozorno

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 02.10.2020

Nové číslo Spravodaja obce Lozorno

Nové číslo Spravodaja obce Lozorno si môžete stiahnuť tu:

 

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 17.09.2020 | cklozorno

Plán využitia Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa

Plán využitia Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa na mesiac október 2020 nájdete TU

Termíny zákazu vstupu nájdete TU

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 16.09.2020

Detské ihrisko na Vendelínskej ul.

Začíname s budovaním oddychovej zóny s detským ihriskom na Vendelínskej ulici! Momentálne osadzujeme 1. prvok - obľúbenú lanovú pyramídu.

Foto 1   Foto 2   Foto 3   Lanová pyramída

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.08.2020

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 16.07.2020

Návrh VZN

Termíny zvozu komunálneho odpadu na II. polrok 2020

Termíny zvozu komunálneho odpadu na II. polrok 2020

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 30.06.2020

Garážový výpredaj

Dajte veciam druhú šancu v akcii, ktorú poznáte aj zo zahraničia. 

Pozývame vás zapojiť sa do „nultého ročníka” Garážového výpredaja, ktorý bude prebiehať každú poslednú sobotu v mesiaci až do septembra, vždy od 17:00 do 19:00. Začíname už 27.6.2020.

Ak sa chcete nejakých vecí zbaviť, zaregistrujte sa najneskôr 25. júna do registračného formulára:

https://bit.ly/2Y5EE9X  

 

Ak chcete nakupovať, deň pre konaním akcie bude zverejnená mapka "predajných miest".

Leták Garážový výpredaj

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 19.06.2020

Rozhodnutie o otvorení a znovuobnovení prevádzky MŠ Lozorno

Rozhodnutie o otvorení a znovuobnovení prevádzky MŠ Lozorno nájdete TU vo formáte PDF

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 19.06.2020

Káva u starostu

Starosta si vyhradzuje každý pondelok medzi 15,00 a 17,00 čas na Vaše postrehy, riešenia alebo záležitosti, s ktorými by Vám mohol byť nápomocný a ktoré prispejú k príjemnejšiemu životu v našom Lozorne.

Leták

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 19.06.2020

Oznam Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Malacky

Rozhodnutie o zmene prijatého rozhodnutia zriaďovateľa o otvorení a znovuobnovení prevádzky MŠ Lozorno

Rozhodnutie o zmene prijatého rozhodnutia zriaďovateľa o otvorení a znovuobnovení prevádzky MŠ Lozorno nájdete TU vo formáte PDF

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 12.06.2020

Úradné hodiny

 

ÚRADNÉ  HODINY

 

 

S účinnosťou od  12.06.2020 sa   úradné hodiny Obecného úradu v Lozorne stanovujú nasledovne:

 

Pondelok                   7.30 – 12.00                           13.00 15.30

Utorok                      predvolané stránky                13.00 – 15.30

Streda                        7.30 – 12.00                           13.00 – 17.00

Štvrtok                       nestránkový deň

Piatok                        7.30 – 13.00                                      

 

 

Matričná agenda a overovacie úkony:

Pondelok                  11.00 – 12.00                          13.00 – 15.30

Streda                        predvolané stránky               13.00 – 17.00

Piatok                         9.30 – 13.00

 

 

Stavebný úrad:

Pondelok                   7.30 12.00                           13.00 15.30

Utorok             miestne konania a zisťovania, predvolané stránky

Streda                        7.30 12.00                           13.00 17.00

Štvrtok            nestránkový deň

Piatok              miestne konania a zisťovania, predvolané stránky

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 10.06.2020

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 04.06.2020

Návrh záverečného účtu Obce Lozorno za rok 2019

Návrh záverečného účtu Obce Lozorno za rok 2019

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 04.06.2020

Modernizácia MK Karpatská ulica v Lozorne

Obec Lozorno ako majiteľ a správca miestnej komunikácie na Karpatskej ulici z dôvodu dlhodobo nevyhovujúceho stavebno-technického stavu pristupuje k jej kompletnej modernizácii, ktorá bude prebiehať v štyroch etapách od júna tohto roku.

 

Napojenie Vašich existujúcich vjazdov bude pri modernizácii komunikácie maximálne rešpektované,
no je potrebné počítať s dočasne sťaženým prístupom k Vášmu pozemku, alebo domu. Za prípadné komplikácie sa Vám týmto vopred ospravedlňujeme.

 

Realizácie prác je rozdelená :

 

1.    etapa – od Hlavnej ulice po tzv. Lesnú ulicu

2.    etapa -  od tzv. Lesnej ulice po rodinný dom na Karpatskej 1193

3.    etapa – od rodinného domu na Karpatskej 1193 po rodinný dom na Karpatskej 1225

4.    etapa – od rodinného domu na Karpatskej 1225 po priehradu

 

Veríme, že nová cesta a chodník prinesú v konečnom dôsledku vyšší komfort bývania obyvateľom ulice a celej obci.

 

V prípade potreby prosím kontaktujte pracovníka dodávateľa stavby:

COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Pavol Velický – stavbyvedúci 0910 803 927, pavol.velicky@colas-sk.sk

  

 

                                                                                                               Mgr. Ľuboš TVRDOŇ

                                                                                                                      Váš starosta

 

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 29.05.2020

Oznámenie o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 29.05.2020

Majetkové pomery starostu

Komisia obecného zastupiteľstva Lozorno na ochranu verejného záujmu zverejňuje týmto v súlade s čl. 7. ods.8 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Lozorno za rok 2019.
Komisia zároveň oznamuje, že oznámenie prerokovala na svojom zasadnutí konanom dňa 27.05.2020, na ktorom konštatovala, že oznámenie bolo starostom obce predložené riadne a včas a že nezistila dôvody pre začatia prípadného ďalšieho konania v zmysle citovaného ústavného zákona. V súlade s ustanovením čl. 7. ods.8. ústavného zákona sa oznámenie zverejňuje s osobnými údajmi v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva. V súlade s ustanovením čl. 7. ods.9. sa údaje o majetkových pomeroch a osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s verejným funkcionárom v domácnosti nezverejňujú.
Slavomír Beleš, predseda komisie

Majetkové pomery starostu

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 29.05.2020

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov

Odo dňa 31.5.2020 dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov.

Prehľad zmien

Malacky - Láb - Jablonové

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 26.05.2020

Plánový režim prevádzky v MŠ a ZŠ

     V zmysle zatiaľ prezentovaných a zverejnených dokumentov a informácií budú môcť zriaďovatelia rozhodnúť o tom, či po 01.06.2020 otvoria alebo neotvoria nimi prevádzkované školské zariadenia. Budú však  pritom povinní zohľadniť mnohé (i zatiaľ nie úplne presne určené) skutočnosti a zabezpečiť prevádzku tak, aby napĺňala podmienky, ktoré dosiaľ rovnako neboli presne určené.

Sme si vedomí, že aj mnohí z Vás, rodičov  detí navštevujúcich našu MŠ a ZŠ v Lozorne,  očakávajú, či a za akých podmienok v nich bude spustená prevádzka a vyučovanie. Obec Lozorno príslušné rozhodnutie však môže prijať až po tom, ako bude zverejnené dosiaľ ministerstvom nepublikované príslušné  rozhodnutie ministra ako aj príslušné opatrenie ÚVZ SR a hlavného hygienika.

     Máme záujem na spustení obmedzenej prevádzky našich škôl, musíme však  pritom rešpektovať uvedené dosiaľ nezverejnené dokumenty a ich obsah. Zároveň chceme takéto rozhodnutie učiniť tak, aby sme neohrozili a nezhoršili doteraz uspokojivý priebeh  pandémie ochorenia COVID 19 v našej obci a neohrozili zdravie a život našich obyvateľov, najmä tých najzraniteľnejších.

     Po nami vykonanej dôslednej analýze obsahu zatiaľ   dostupných prvých usmernení MŠVVaŠ SR je zrejmé, že úplná prevádzka školských zariadení v našej obci po 01.06.2020 (najmä tiež  kompletné otvorenie prezenčného vyučovania v 1.-5. ročníku ZŠ)  pri splnení všetkých podmienok a odporúčaní nebude možná.

Nateraz vychádzame zo zámeru postupného uvoľňovania. V rámci neho  bude najprv spustená prevádzka v MŠ otvorením 3 tried po 15 detí a jednej s 10 deťmi. V prípade väčšieho záujmu budú uprednostnené deti rodičov zdravotníkov a príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zložiek (v súlade s   usmernením   ministerstva)  a predškoláci. Riaditeľstvo MŠ už aktuálne realizuje prieskum záujmu rodičov. 

Rovnako bude na začiatku od 01.06.2020  spustené prezenčné školské vyučovanie v prvých, zrejme prvých dvoch  ročníkoch ZŠ. Pre určenie konečnej podoby rozhodnutia sa v ZŠ spustil prieskum záujmu  medzi rodičmi týchto  žiakov. Zároveň chceme a budeme garantovať riadne online vyučovanie pre neotvorené triedy a ročníky a pokračovať tak v nastavenom tempe a kvalite preberania príslušného učiva.

Pri zamýšľanom nastavení dokážeme garantovať platné už dosiaľ zverejnené pravidlá – napr. obmedzenia na max. 20 detí v skupine pri Základnej škole a 15 detí pri Materskej škole (deti a pedagógovia zároveň), zákaz premiešavania takto utvorených skupín (s rovnakou skupinou detí pracuje rovnaký pedagóg počas celej doby), čo platí aj pre školskú družinu, obedy a celkovú prevádzku, ako aj fakt, že zamestnanci (pedagogickí aj nepedagogickí) nemusia povinne  nastúpiť do zamestnania, ak sú z rizikovej skupiny alebo sa sami cítia byť ohrození.

 

     Viac informácií zverejníme v priebehu budúceho týždňa po tom, ako budú dostupné dosiaľ chýbajúce rozhodnutia  a opatrenia štátnych orgánov.

 

V prípade záujmu nájdete zatiaľ zverejnené usmernenia Ministerstva školstva tu: https://bit.ly/3cM6ug9

 

Ďakujeme deťom, ich  rodičom a pedagógom i ostatným  zamestnancom našich škôl za trpezlivosť a  porozumenie.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 21.05.2020

Odvolanie a zrušenie vydaných nariadení starostu obce

Odvolanie a zrušenie vydaných nariadení starostu obce

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 07.05.2020

Cenníky poplatkov Obce Lozorno

Oznámenie o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľného majetku obce Lozorno – nebytový priestor

Zmeny cestovných poriadkov

Odo dňa 19.04.2020 (nedeľa) dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov. V zmysle platných opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 spoje prímestskej autobusovej dopravy aj naďalej premávajú ako v sobotu. Okrem týchto spojov nad rámec sobotného režimu sú doplnené aj ďalšie spoje vybraných liniek.

Prehľad zmien

Bratislava - Stupava - Rohožník

Bratislava - Malacky

Bratislava - Malacky - Gajary

Malacky - Láb - Jablonové

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 17.04.2020

Linky psychologickej prvej pomoci

Zoznam liniek psychologickej prvej pomoci v okrese Malacky

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 16.04.2020

Úprava stránkových hodín na ORPZ v Malackách z dôvodu COVID-19

Od dňa 01.04.2020 do odvolania na úseku vybavovania dokladov, zbraní a dopravných evidencií na oddeleniach dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách a na dopravnom inšpektoráte Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách nastáva úprava stránkových hodín, pričom uvedené pracoviská budú otvorené v dňoch Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok v čase 08,00 - 11,00 hod. a v Stredu v čase 13,00 - 16,00 hod.

Zároveň dochádza k obmedzeniu vykonávaných úkonov, viac informácií nájdete TU

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 01.04.2020

Ako sa zaevidovať na ÚPSVaR Malacky

Oznam Ministerstva zdravotníctva

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti oznam Ministerstva zdravotníctva SR - nové infografiky pre COVID-19 (viď prílohy), ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy. Všetky informácie pre verejnosť sú dostupnjé na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/ . Spolu to zvládneme.

10 odporúčaní pri COVID-19

Čo robiť, ak ste chorý

COVID-19: Pomoc sebe a druhým

COVID-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 19.03.2020

Oznam firmy Kohaplant

Firma Kohaplant, dlhoročný predajca ovocných výpestkov, viniča a ruží, si na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky dovoľuje zákazníkov v Lozorne informovať, že bude dočasne ukončený ambulantný predaj na území Slovenskej republiky vrátane Lozorna. Aby sme však dokázali uspokojiť potreby, bude firma  prijímať telefonické a emailové objednávky, ktoré Vám budú následne dodané  vyškolenými kuriérmi priamo do pohodlia vášho domova. Ovocné stromčeky si môžete objednávať na telefónnom čísle 0948 074 460 alebo e-mailovej adrese kohaplant@kohaplant.sk

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 18.03.2020

Nariadenie starostu - organizačné opatrenia v maloobchode

Nariadenie starostu - organizačné opatrenia v maloobchode

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 17.03.2020

Oznam Slovak Lines, a.s.

Od 17.03.2020 (utorok) do odvolania budú spoje na všetkých prímestských linkách Slovak Lines, a.s. premávať podľa cestovných poriadkov platných pre sobotu.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 16.03.2020

Otvorenie obecného kompostoviska

Obecné kompostovisko bude otvorené od soboty 14.03.2020, prevádzková doba kompostoviska je v stredu od 15,00 do 18,00 hod. a v sobotu od 09,00 do 15,00 hod.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 13.03.2020

Dočasné pozastavenie príjimania drobného stavebného odpadu na zbernom dvore

Z dôvodu prerušenia prevádzky skládky stavebného odpadu Obec lozorno dočasne pozastavuje príjem drobného stavebného odpadu na zbernom dvore v Lozorne. Po obnovení prevádzky skládky bude prijímanie stavebného odpadu bezodkladne obnovené. Prosíme občanov, aby svoj stavebný odpad dočasne uskladnili u seba. Obec Lozorno Vám ďakuje za porozumenie.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 13.03.2020

Oznam BSK - Úprava cestovných poriadkov - prázdninový režim

Nakoľko väčšina miest a obcí v Bratislavskom kraji pristúpila k zatvoreniu základných a materských škôl z dôvodu preventívnych opatrení k predchádzaniu a zamedzeniu šírenia prenosného ochorenia Koronavírus (COVID-19), a v nadväznosti na zasadnutie krízového štábu na Úrade BSK dnes ráno, t.j. 10.3.2020, si Vás dovoľujem informovať, že s platnosťou od 11.3.2020 až do odvolania upravujeme cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy, ktoré budú jazdiť v prázdninovom režime.

Bližšie informácie o aktuálnej situácii v kraji nájdete tiež na webstránke BratislavskyKraj.sk, ktorú priebežne aktualizujeme.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 11.03.2020

Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Malackách

Prerušenie prevádzky MŠ, ZŠ, ŠKD a ŠJ

Obec Lozorno ako zriaďovateľ Materskej školy v Lozorne, na Orechovej ul. 19, 900 55 Lozorno v súvislosti s opatreniami na území Obce Lozorno vykonávanými ako prevencia šírenia vírusového ochorenia COVID 19 s odvolaním sa na ustanovenie § 28 ods.8 písm. b) Zákona č.245/2008 Z.z. školský zákon v znení neskorších predpisov nariadila prerušiť prevádzku v MŠ Lozorno od 10.03.2020  vrátane. Prevádzka je prerušená predbežne do 16.03.2020 vrátane.

 

Zároveň Obec Lozorno ako zriaďovateľ Základnej školy Lozorno, Staničná 631/26, 900 55 Lozorno v súvislosti s opatreniami na území Obce Lozorno vykonávanými ako prevencia šírenia vírusového ochorenia COVID 19 v súčinnosti s riaditeľkou  Základnej školy Lozorno prerušila prevádzku a vyučovanie v ZŠ  Lozorno,  prevádzku  školského klubu detí a prevádzku školskej jedálne pre žiakov od 10.03.2020 (vrátane) do 16.03.2020 (vrátane).

 

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 10.03.2020

Oznam Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách

Opatrenie na OcÚ proti šíreniu nákazy korona vírusu

Z dôvodu opatrení smerujúcich k prevencii a zamedzeniu šírenia nákazy koronavírusom  (COVID 19) ako aj z technických a organizačných dôvodov Vás úctivo prosíme obmedziť osobné návštevy na obecnom úrade v Lozorne.

Odporúčame Vám úradné záležitosti prednostne vybavovať písomne alebo elektronicky (napr. e-mailom) a ak to povaha veci pripúšťa tiež telefonicky.

Písomné podania môžete poslať poštou alebo vhodiť do schránky na to určenej na budove obecného úradu.  Na obecnom úrade je počas stránkových hodín k dispozícii podateľňa a pokladňa. Iné úradné veci sa osobne vybavujú len v obmedzenom rozsahu, výlučne v prípade predvolania alebo predchádzajúceho osobného telefonického dohovoru s príslušným referentom.

E-mailom alebo telefonicky môžete komunikovať priamo s jednotlivým oddeleniami/referátmi obecného úradu.

Vzhľadom na očakávaný nárast tohto typu požiadaviek a agendy ako aj obmedzenosť personálnych zdrojov (časť zamestnancov úradu vzhľadom na pomery v rodine musí pracovať dištančne) by sme vopred radi poprosili o Vašu trpezlivosť. V prípade, ak sa Vám pri telefonovaní neozveme ihneď, prosíme, aby ste zavolali neskôr alebo využili inú formu. Telefonické a e-mailové kontakty nájdete TU: http://www.lozorno.sk/web/src/index.php?lg=sk&pgid=122

Ďakujeme za porozumenie. Rešpektovanie týchto opatrení chráni Vás i zamestnancov nášho obecného úradu.  

Ing. Silvia Sadloňová, prednosta obecného úradu

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 10.03.2020

Zdravotné stredisko Stupava

Obec Lozorno vyzýva občanov, aby obmedzili osobné návštevy v ambulanciách Zdravotného strediska Stupava. V prípade, že potrebujete iba predpísať lieky, kontaktujte prosím telefonicky svojho lekára a požiadajte o vystavenie e-receptu. Lieky si potom môžete vybrať v ktorejkoľvek lekárni s kartičkou poistenca.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 09.03.2020

Aktuálne opatrenia v súvislosti so šírením nákazy korona vírusu v obci Lozorno

 Obec Lozorno ako príslušný orgán civilnej ochrany v súlade s príslušnými ustanoveniami z.č.47/2012 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov po vyhodnotení aktuálnej situácie v súvislosti s postupom a šírením nákazy vírusom COVID 19 zavádza nasledovné  preventívne opatrenia na zabránenie šírenia vírusu v obci Lozorno :

 

  1. Obec Lozorno ruší všetky plánované ňou organizované spoločenské, kultúrne akcie a športové akcie do odvolania.

 

  1. Do odvolania sa zastavuje vydávanie obedov v klube dôchodcov a prevádzka klubu dôchodcov pre verejnosť.

 

  1. V ZŠ Lozorno a MŠ Lozorno sa nariaďuje  dôsledné monitorovanie zdravotného stavu detí a žiakov. V prípade, ak dieťa bude javiť známky akútneho  ochorenia ( kašeľ, nádcha, únava, teplota a pod.) budú zákonní zástupcovia bezodkladne kontaktovaní s cieľom zabezpečenia jeho karantény.

 

  1. Nariaďuje sa zvýšená sanitácia s použitím dezinfekcie vo všetkých verejných priestoroch v majetku obce Lozorno.

 

Zároveň na žiadosť obvodného lekára pána  MUDr. Patočku  oznamujeme, že nariadením Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva s okamžitou platnosťou bol vyhlásený  núdzový stav pre množiace sa prípady koronavirusu. Ambulancia MUDr.Patocku bude preto až do odvolania vyčlenená iba pre akútne a opodstatnené prípady. Poskytovanie neakútnych služieb (preventívne prehliadky, predoperačné vyšetrenia, krvné odbery, chronické stavy trvajúce dlhšie ako 3 dni, infúzie, akupunktúra, vypisovanie úradných tlačív) sa dočasne pozastavuje z dôvodu karanténnych opatrení až do odvolania. Predpisovanie liekov na objednávku je povolené iba prostredníctvom ečasenky a schránkovej objednávky. Pacienti s podozrením na koronavírus či pozitívnou cestovateľskou anamnézou sú povinní kontaktovať priamo najbližšiu ambulanciu infektológie alebo infolinku 0800221234, do ambulancie MUDr. Patočku majú prísny zákaz vstupu.

 

Z dôvodu prevencie šírenia vírusového ochorenia RK farnosť v Lozorne ruší do odvolania slúženie svätých  omší v nasledujúcom týždni od 09.03.2020 predbežne do nedele 15.03.2020 ( vrátane) . O prípadnom pokračovaní tohto režimu a následných opatreniach bude farnosť informovať v priebehu týždňa.

 

Obec Lozorno žiada spolky , združenia a iné organizácie ,  aby sa vyvarovali účasti na masových podujatiach.

Obec Lozorno odporúča občanom, aby  zvážili svoju prítomnosť vo väčších kolektívoch ( vrátane kolektívnej športovej činnosti a tréningov), na masových podujatiach  a vo verejných priestoroch alebo priestoroch s vyššou koncentráciou ľudí ( športoviská, pohostinské zariadenia, reštaurácie, bary ,  nákupné centrá a pod.) . 

Rovnako sa odporúča  občanom, aby obmedzili osobné návštevy na obecnom úrade a svoje záležitosti prednostne vybavovali telefonicky, elektronicky( napr.  mailom) , prípadne písomne.

Žiadame rodičov žiakov, aby svoje deti starostlivo pred odchodom do MŠ alebo ZŠ skontrolovali a v prípade ak javia príznaky akútneho ochorenia ich ponechali v domácej karanténe, prípadne riešili ich zdravotný stav so zdravotnými zložkami.  

Prosíme občanov aby starostlivo dodržiavali osobnú hygienu, najmä dôkladné a časté umývanie rúk  a do zasiahnutých oblastí cestovali len v prípadoch nevyhnutných.

Obec Lozorno pokračuje v monitorovaní aktuálnej situácie a podľa jej vývoja je pripravená  ako príslušný orgán v rozsahu svojej právomoci prijímať ďalšie potrebné opatrenia.  Na obecnej úrovni sú aktivované a riadne pracujú všetky príslušné zložky.  Odporúčame sledovať webstránku, facebook obce a hlásenia obecného rozhlasu.

 

Nie je dôvod na paniku, vzniknutá situácia však   teraz  vyžaduje zodpovedné správanie každého jedného občana. Starosta obce Lozorno ďakuje všetkým obyvateľom obce za ich zodpovedné správanie a rešpektovanie horeuvedených odporúčaní.  

 

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce

 

Kategória: Nezaradená.

Koronavírus

Vážení občania,

 

vychádzajúc z Obci Lozorno  dostupných informácií považujeme za dôležité upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, aby ste v súvislosti s hrozbou šírenia vírusovej infekcie novým vírusom COVID- 19  priebežne venovali pozornosť  aktuálnej epidemiologickej situácii, najmä aby  ste  sledovali príslušné aktuálne informácie o vývoji epidemiologickej situácie na webovej stránke  RÚVZ Bratislava (www.ruvzba.sk ) a  dbali na dodržiavanie príslušných  odporúčaní hlavného hygienika SR a orgánov verejného zdravotníctva.  

 

Odporúčame tiež, aby ste  v prípade výskytu chrípkového a chrípke podobného ochorenia  ostali v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

 

Hlavný hygienik SR nateraz odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

• často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu

• očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami

• zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša

• vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

• ak ste chorý, liečte sa doma

• zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami

• 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom,  je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)

• v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

 

Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (pričom zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

 

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu informačnú linku  centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na  novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

 

Ďakujeme za pozornosť, ktorú ste venovali tomuto oznamu

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 03.03.2020

Predlženie lehoty na predkladanie návrhov

Obec Lozorno v súlade s ustanovením čl. XVI podmienok ňou vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľného majetku Obce Lozorno - nebytového priestoru o celkovej výmere podlahovej plochy 175,57 m2 (doteraz prevádzkovaného ako pohostinstvo) - umiestneného na 1.PP a 1.NP stavby Kultúrny dom, súp. č.: 647, zapísaného na LV č. 963, k. ú. Lozorno vystavaného na parcele č. 8880/903 (Športové námestie) predlžuje lehotu na predkladanie návrhov do 27.03.2020. Viac informácii v prílohe.

Kategória: Nezaradená. Dátum zverejnenia: 28.02.2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Obec Lozorno v súlade s ustanovením § 4 ods. 7 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019:

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Lozorno za rok 2019 je 20,43 %

(úroveň vytriedenia za rok 2018 bola 16,98 %).

 

Dôsledné triedenie odpadu je cestou k lepšej ochrane životného prostredia a k menšiemu nárastu nákladov na likvidáciu odpadu. Obec Lozorno ďakuje všetkým, ktorí separujú svoj odpad! 

           

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 28.02.2020

Predĺženie lehoty na predkladanie návrhov

Obec Lozorno v súlade s ustanovením čl. XVI podmienok ňou vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľného majetku Obce Lozorno - nebytového priestoru o celkovej výmere podlahovej plochy 175,57 m2 (doteraz prevádzkovaného ako pohostinstvo) - umiestneného na 1.PP a 1.NP stavby Kultúrny dom, súp. č.: 647, zapísaného na LV č. 963, k. ú. Lozorno vystavaného na parcele č. 8880/903 (Športové námestie) predlžuje lehotu na predkladanie návrhov do 28.02.2020. Viac informácii v prílohe.

 

Kategória: Nezaradená.

Pracovné ponuky

Podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy informuje o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Pracovná ponuka Asistent učiteľa

Pracovná ponuka Špeciálny pedagóg

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 07.02.2020

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Obec Lozorno ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany ovzdušia

upozorňuje

prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce Lozorno podľa §6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na ich povinnosť v lehote do 15. februára 2020 oznámiť Obci Lozorno za každý jeden zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín alebo veľkosť plochy, na ktorej sa zdroj znečisťovania nachádza, a tiež ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok 2019.

Túto oznamovaciu povinnosť sú povinné splniť všetky fyzické osoby oprávnené na podnikanie (podnikatelia) a  právnické osoby, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na  fyzické osoby nepodnikateľov.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je v zmysle VZN č.1/2007 Obce Lozorno o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia zariadenie na spaľovanie palív s príkonom do 0,3 MW, iné technologické celky ak nie sú veľkým alebo stredným zdrojom v pôsobnosti okresného úradu (stolárstva, lakovne, pekárne, autoservisy), plochy na ktorých sa vykonávajú práce spôsobujúce znečistenie ovzdušia (napr. skládky uhlia, sypkých materiálov a pod.), pohyblivé zariadenia s motorom znečisťujúcim ovzdušie.

V prípade, ak  si prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia nesplní svoju oznamovaciu povinnosť, môže mu byť  podľa § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov uložená pokuta až do výšky 663,87 €.

Pre zodpovedanie otázok alebo pomoc pri plnení tejto povinnosti sú Vám k dispozícii pracovníci obecného úradu.

 

Ohlásenie MZZO

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 24.01.2020

Termíny zvozu separovaného odpadu 2020

Termíny zvozu separovaného odpadu na rok 2020

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 16.01.2020

Výsledok vybavenie petície

Výsledok vybavenia petície Obec Lozorno podľa par.5 ods. 7 z.č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zverejňuje výsledok vybavenia petície predloženej 11.12.2019 určeným zástupcom pani Ing. Tatianou Cikorovou. Petíciu vybavila obecná rada prijatím uznesenia.

Uznesenie OR 07.01.2020

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 10.01.2020

Oznámenie o poplatkovej povinnosti fyzickej osoby k miestnemu poplatku za komunálne odpady

Formulár "Oznámenie o poplatkovej povinnosti fyzickej osoby k miestnemu poplatku za komunálne odpady", ktorý bol doručovaný do poštových schránok je možné vyplniť aj elektronicky online formulárom na https://forms.gle/X7hgNrJ1co1xrwuY9 

 

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 19.12.2019

Rozpis zvozu komunálneho odpadu na 1. polrok 2020

Rozpis zvozu komunálneho odpadu na 1. polrok 2020

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 13.12.2019

Pozvánka na zasadnutie OZ.

Starosta obce Lozorno v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno, ktoré sa bude konať dňa 11.12.2019 (streda) o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno s nasledovným programom

Kategória: Oznamy obce.

Zubná ambulancia

Oznamujeme občanom, že od dnes 02.12.2019 je otvorená nová zubná ambulancia na zdravotnom stredisku (bývalá očná ambulancia). Objednať sa je možné na tel. č. 0911 215 557

Ordinačné hodiny:

Pondelok   08:30 - 18:30                                                                                                          

Utorok      08:30 - 18:30

Streda      na objednávku

Štvrtok     08:30 - 18:30

Piatok       08:30 - 13:00

Sobota      na objednávku

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 02.12.2019

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa

OBECNÉ KOMPOSTOVISKO

Obecné kompostovisko je od soboty 26.10.2019 presunuté na Železničnú ulicu (vedľa firmy Eletro Haramia).

Prevádzková doba zostáva nezmenená.

         Streda 15:00 - 18:00

         Sobota 9:00 - 15:00

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 25.10.2019

Voľby do Národnej rady SR 2020

Informácia pre voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republike, ktorí sa v čase konania volieb budú zdržiavať mimo územia SR nájdete TU vo formáte PDF

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020 pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo územia SR nájdete TU na stiahnutie vo formáte Word

Vyplnené žiadosti posielajte na adresu: obec@lozorno.sk

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 22.10.2019

Informácia o stavbe v lokalite Zvernica

Uznesenie zo zasadnutia obecnej rady v Lozorne zo dňa 15.10.2019 k plánovanej výstavbe v CHKO Malé Karpaty vo veci povol‘ovania
stavebných objektov a stavieb v areáli Zvernica pre spoločnost‘ Moritz s. r. o.
.Uznesenie vo formáte .pdf

Kategória: Nezaradená.

Výsledok vybavenia petície

Výsledok vybavenia petície Obec Lozorno podľa par.5 ods. 7 z.č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zverejňuje výsledok vybavenia petície predloženej 7.10. 2019 určeným zástupcom pánom Dušanom Masárom. Petíciu vybavila obecná rada prijatím uznesenia v prílohe vo formate pdf.

Kategória: Úradná tabuľa.

Žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie prevádzky športovej činnosti

Obec Lozorno oznamuje, že žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie prevádzky športovej činnosti a športovú činnosť v zmysle čl. 4. VZN Obce Lozorno č.16/2019  o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Lozorno možno podávať v lehote do 31.10.2019 prostredníctvom www.lozorno.egrant.sk.

Dotácie sa poskytujú právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Obce Lozorno alebo vykonávajú športovú činnosť na území obce Lozorno.

Dotácie na financovanie prevádzky športovej činnosti a športovú činnosť sa poskytujú subjektom pôsobiacim v oblasti kolektívnych alebo individuálnych športov registrovaným v príslušnom národnom zväze, federácii alebo asociácii či v inej národnej organizácii . Predmetné dotácie sa poskytujú najmä a účely podpory účasti v regionálnych , celoslovenských alebo medzinárodných športových súťažiach a pokrytia nákladov na činnosť a prevádzku športovania .

Bližšie podmienky ako aj spôsob rozhodovania o poskytnutí dotácie obsahuje VZN Obce Lozorno č. 16/2019 2019  o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Lozorno.  Na žiadosti podané po 31.10.2019 sa neprihliada.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 17.10.2019

Obec Lozorno ako obstarávateľ „Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a dopinky č. 6 podľa §18 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon ) v súlade s § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje, že v termíne  od 2.9.2019 do 2.10.2019 uskutočňuje prerokovanie návrhu „Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a doplnky č.6". Návrh „UPN obce Lozorno ZaD č. 6" je vystavený na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli. Kompletný materiál je k dispozícii na naštudovanie na Obecnom úrade v Lozorne v stránkových hodinách a zverejnený na internetovej stránke obce www.lozorno.sk.

Stanoviská a pripomienky je verejnosť oprávnená podať v termíne do 02.10.2019 na adresu Obecného úradu v Lozorne v písomnej forme (pre doručenie platí podacia pečiatka podateľne obce resp. dátum podania na poštovú prepravu).

Oznam vo formáte .pdf

Územný plán obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6

 

Kategória: Oznamy obce.

Informácia o oznámení

Informácia o oznámení o strategickom dokumente spolu so strategickým dokumentom "Územný plán obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6"

Dokumenty sú dostupné na stiahnutie na nasledujúcich odkazoch:

1. Informácia o oznámení

2. list OU Malacky č. OU-MA-OSZP-2019/013000/GAM zo dňa 19.08.2019

3. Územný plán obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 30.08.2019

Nové autobusové spojenie Zohor - Lozorno - Kuchyňa

Obec Lozorno oznamuje, že s účinnosťou od 01.09.2019 Bratislavská integrovaná doprava rozširuje ponuku cestovania v našom regióne zavedením novej linky 220 z Kuchyne do Zohora a späť. Cestovné poriadky jednotlivých autobusových spojov sú nastavené tak, aby nadväzovali na príchody a odchody vlakov v Zohore. Viac informácií nájete v prílohe.

Príloha vo formáte PDF

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 28.08.2019

Účinnosť VZN č. 7/2019 o zákaze niektorých činnosti na území obce

Obec Lozorno informuje, že dňa 01.09.2019 nadobúda účinnosť VZN č.7/2019 o zákaze niektorých činností na území obce. Od 01.09.2019 tak na území obce platí nočný kľud od 22,00 večernej do 06,00 rannej. Zároveň v obci platí čas pre odpočinok vždy každú  sobotu od 19,00 večer po celý deň v nedeľu  a štátom uznaný cirkevný sviatok. V uvedených časoch sa zakazuje usporadúvať akékoľvek hlučné podujatia a akcie, rušiť nadmerným hlukom -  napríklad hlasnou hudbou, krikom, hlučným správaním, používaním hlučných  mechanizmov a zariadení (motorové kosačky, krovinorezy, motorové píly, cirkulárky a pod.). Zakazuje sa tiež požívanie alkoholických nápojov a fajčenia na vymedzených verejných priestranstvách. S výnimkou Silvestrovskej noci sa tiež reguluje používanie pyrotechnických výrobkov (petardy, delobuchy, ohňostroje).  V zastavanom území obce sa tiež bez osobitného povolenia alebo bez dôvodu stanoveného zákonom zakazuje používanie bezpilotných lietadiel. Prosíme všetkých občanov o rešpektovanie uvedených pravidiel, ktorých cieľom a účelom je zabezpečenie a ochrana verejného poriadku v Lozorne. Znenie predpisu nájdete na webovej stránke obce alebo na Obecnom úrade.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 28.08.2019

Obec Lozorno informuje

Obec Lozorno informuje, že dňa 01.09.2019 nadobúda účinnosť VZN č. 8/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Obce Lozorno. Na základe tohto predpisu je  každý, kto znečistí  verejné priestranstvo v obci povinný toto znečistenie bezodkladne odstrániť. Vlastník nehnuteľnosti v obci Lozorno je povinný tieto udržiavať tak, aby sa nenarúšal vzhľad obce, aby sa znečistenie nezanášalo na verejné priestranstvo. Trávnaté porasty na pozemkoch v intraviláne musia byť minimálne v páse o šírke 3 m od verejného priestranstva (cesta, chodník, verejná zeleň a pod.) riadne pokosené, zbavené burín a inváznych druhov rastlín. Odpad a nečistoty na verejných priestranstvách je možné odkladať len do na to určených nádob (smetných košov). Akékoľvek  umiestnenie tovaru a iného materiálu na verejnom priestranstve podlieha povoleniu Obce Lozorno. Voľný výbeh psov je povolený len na osobitne pre tento účel vyhradených označených  častiach verejných priestranstiev.

 

Na verejných priestranstvách sa nesmie :

 

a)         umiestňovať  nádoby na komunálny alebo separovaný odpad alebo zberové  vrecia určené na separovaný odpad  okrem nevyhnutne potrebného času pred ich vyprázdnením alebo odvozom,

b)        znemožňovať odvoz odpadu nevhodným parkovaním motorových vozidiel pred stanovišťami nádob na odpad,

c)         umiestňovať do stanovišťa nádob na odpad alebo jeho okolia objemný odpad určený na zneškodnenie (napríklad: starý nábytok, opotrebované spotrebiče, stavebný odpad z rekonštrukcií a iný odpad),

d)        ukladať, odhadzovať, vysypávať  alebo vyhadzovať odpad  mimo nádob  na to určených,

e)        odhadzovať a vypľúvať žuvačky alebo cigaretové ohorky,

f)          vylievať alebo rozlievať akékoľvek kvapaliny,

g)         skladovať alebo spaľovať odpad,

h)        vyberať predmety z nádob na komunálny odpad a triedený zber ( vrátane zberových vriec) alebo s ich obsahom akokoľvek manipulovať,

i)           ukladať stavebný materiál alebo iné veci  bez povolenia alebo nad rámec povolenia,

j)          roznášať blato a iné nečistoty  kolesami motorových vozidiel,

k)         znečisťovať ich  pri výjazde motorovými vozidlami zo stavenísk, blatistých alebo inak znečistených ciest a plôch,

l)           vykonávať opravy motorových vozidiel, vypúšťať a vymieňať prevádzkové náplne vozidla a umývať motorové vozidlá s výnimkou vysávania a čistenia interiéru, nutného čistenia skiel, svetiel a evidenčných čísiel,

m)      prevádzkovať motorové vozidlá, ktoré svojím nákladom znečisťujú verejné priestranstvá alebo znečisťovať ich  unikajúcimi pohonnými látkami, prevádzkovými náplňami motorových vozidiel alebo  vypúšťaním splaškov,

n)        vyhotovovať akýmikoľvek prostriedkami nápisy a zobrazenia a umiestňovať plagáty, reklamy, inzeráty, mimo miest na to určených, okrem prípadov , ak na to bol vydaný príslušný súhlas,

o)        znečisťovať alebo umožňovať znečisťovanie verejného priestranstva vodením psov alebo iných zvierat,  sypaním krmiva alebo  prikrmovaním zvierat,

p)        znečisťovať verejné priestranstvo pľuvaním, zvratkami, močením, fekáliami,

q)        zakladať oheň mimo miest vyhradených na tento účel alebo grilovať,

r)          stanovať alebo prespávať mimo miest na to určených,

s)         vyberať, triediť a rozhadzovať odpad z kontajnerov a smetných košov,

t)          premiestňovať, znehodnocovať alebo poškodzovať akékoľvek zariadenia a mobiliár,

u)        vykonávať činnosti, pri ktorých dlhodobo po dobu viac ako je nevyhnutné v obťažujúcej miere vzniká a šíri sa zápach alebo škodlivé plyny,

v)         fajčiť na verejne prístupných priestoroch v rozpore s osobitným právnym predpisom,

w)       vykonávať činnosti, ktoré prekračujú prípustné hodnoty hluku pre deň, večer a noc, používať pyrotechniku v rozpore s osobitným právnym predpisom,

x)         zhŕňať pozametané nečistoty do vozovky, na verejnú zeleň, do kanalizačných alebo odvodňovacích  vpustí alebo tieto ponechávať zhrnuté na chodníkoch,

y)         znemožňovať oprávnenej osobe odvoz komunálneho odpadu, najmä zastavením alebo státím motorového vozidla pred stanovišťami, pričom nerozhoduje, či je stanovište umiestnené na mieste na to určenom, na cestnej komunikácii alebo na chodníku, priľahlom k cestnej komunikácii alebo na inom mieste, ležiacom mimo cestnej komunikácie, pokiaľ je z umiestnenia nádob zrejmé, že tieto sú pravidelne vyprázdňované,

z)       akokoľvek znižovať prietočnosť (zasypávaním, stavebnými úpravami, technickými opatreniami a pod.) rigolov, prícestných kanálov, korýt potokov a to  vrátane vyschnutých.

Bližšie podrobnosti a informácie Vám poskytne Obecný úrad Lozorno . Znenie predpisu je dostupné na webe obce a na Obecnom úrade.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 28.08.2019

Zmena organizácie dopravy

Obec Lozorno oznamuje, že s účinnosťou od piatku 30.08.2019 od 10,00 hod. sa mení organizácia dopravy na Staničnej ulici. Staničná ulica sa od križovatky so Školskou ulicou v smere k Základnej škole stáva jednosmernou. Vjazd v smere od železničnej trate a stanice nebude možný. Dôvodom tejto úpravy je snaha o väčšiu bezpečnosť žiakov Základnej školy.

V súvislosti s týmito úpravami dochádza aj k premiestneniu autobusovej zástavky Slovak Lines, ktorá bude umiestnená v povolenom smere jazdy na konci Staničnej ulice (za školou).

Zobrazenie novej organizácie dopravy a dopravného značenia nájdete v prílohe.

Prosíme o rešpektovanie nového dopravného značenia. V prvý školský deň , t.j. 02.09.2019 bude ráno na mieste tiež  hliadka Obecnej polície, ktorá bude nápomocná pri regulácii a organizovaní dopravy.

Za porozumenie ďakujeme!

Príloha - situácia

 

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.08.2019

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona SNR Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je možné prenechanie majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ak o ňom rozhodne obecné zastupitel'stvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

Obec Lozorno týmto v súlade s ustanovením 9a ods.9 písm. c) zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnutel'ný majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa takto:

V zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov navrhuje sa prenechat' do nájmu tento majetok Obce Lozorno tak, že predmetom nájmu budú nebytové priestory miestnosti Č. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 o celkovej výmere 73,69 m2 vo vlastníctve Obce Lozorno umiestnené v stavbe - zdravotné stredisko na ulici Krátka 654, 900 55 Lozorno, súpisné číslo 654
vystavanej na pozemku parc. reg. „C" Č. 8884/1, evidovanej na liste vlastníctva Č.963, vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom pre katastrálne územie Lozorno, obec Lozorno, okres Malacky.

Viac informácií v prílohe vo formáte .pdf

Kategória: Oznamy obce.

Zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Lozorno formou priameho nájmu

Obec Lozorno v súlade S ustanoveniami zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lozorno zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Lozorno formou priameho nájmu. Viac informácii v prílohe.

Kategória: Nezaradená.

Obec Lozorno zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Lozorno

Obec Lozorno v súlade s ustanovením §9a ods.9 v nadväznosti na ustanovenie §9a ods. 1 písm. a) zákona SNR Č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Lozorno - nebytový priestor o celkovej výmere podlahovej plochy 32,99 m2 za účelom prevádzkovania obchodu alebo služieb - umiestnený na 2.NP stavby tribúna a šatňa (bez súp. Č.) zapísanej na LV Č. 963, k. ú. Lozorno vystavanej na parcele č. 8880/902 (Športové námestie) na základe obchodnej verejnej súťaže. Viac informácii v prílohe.

Kategória: Nezaradená.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Obec Lozorno v súlade s ustanovením § 9a zákona SNR č.13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať svoj majetok dobrovoľnou dražbou nájomného práva a v súlade s ustanovením §17 zákona č. 572/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o dobrovoľných dražbách vyhlasuje dobrovoľnú dražbu na získanie práva nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Lozorno. Viac informácii v prílohe vo formáte .pdf.  Podmienky a špecifikácia podmienok nájmu nebytových priestorov reštaurácia v CK v prílohe vo formáte .pdf

 

 

Kategória: Oznamy obce.

Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení

Obec Lozorno v súlade s čl. 3. ods. 3. Smernice o vnútornom systéme preverovania oznámení zo dňa 14.08.2019 vydanej starostom obce Lozorno na základe zákona  č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti oznamuje, že oznámenia vo veci kriminality a protispoločenskej činnosti v zmysle citovaného zákona  možno podávať u hlavnej kontrolórky Obce Lozorno ústne na Obecnom úrade, Hlavná 1, 900 55 Lozorno  vždy po predchádzajúcom dohovore na t.č. 0907 712 366. Oznámenie možno tiež podať elektronickou poštou  - e-mailom na adrese severova@lozorno.sk, písomne doručením  na adresu Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno v zalepenej obálke s viditeľným označením „Podnet podľa z.č. 54/2019 Z.z." alebo jeho vložením do osobitnej schránky s označením  „Oznámenia protispoločenskej činnosti" umiestnenej v nemonitorovaných priestoroch Obecného úradu, Hlavná 1, 900 55 Lozorno.

Kategória: Oznamy obce.

Výsledok verejnej obchodnej súťaže

Výsledok verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v obci Lozorno. Výsledok vo formáte  pdf.

Kategória: Úradná tabuľa.

Rozpis zvozu komunálneho odpadu na 2. polrok 2019

Rozpis zvozu komunálneho odpadu na 2. polrok 2019 nájdete TU

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 13.06.2019

Návrh záverečného účtu obce Lozorno za rok 2018. Vo formáte .pdf

Kategória: Úradná tabuľa.

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného zreteľa

V zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov navrhuje sa prenechať do nájmu tento majetok Obce Lozorno tak, že predmetom nájmu budú nebytové priestory umiestnené v objekte - stavby súp. č. 657 kultúrny dom zapísanej na LV Č. 963 ‚ k.ú. Lozorno vystavanej na parcele číslo 8880/903 (neevidovanej na LV), ktorých výlučným vlastníkom je Obec Lozorno a to :
a) nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. podzemnom a 1. nadzemnom podlaží stavby v súčasnosti užívané terajším nájomcom ako pohostinstvo s podlahovou plochou vo výmere 168,46 m2 s príslušenstvom
b) nebytové priestory nachádzajúce sa na 1., 2. a 3. nadzemnom podlaží stavby v súčasnosti užívané terajším nájomcom ako ubytovacie zariadenie s podlahovou plochou vo výmere 342,92 m2 s príslušenstvom

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného zreteľa

 

 

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 21.05.2019

Nové úradné hodiny na stavebnom úrade

V záujme čo najkomfortnejšieho prístupu stavebníkov a obyvateľov obce k službám stavebného úradu s cieľom zabezpečiť priebežné vybavovanie agendy, skrátiť  a odbúrať čakacie doby pre stránky a umožniť lepšiu organizáciu práce stanovujú sa od 02.05.2019 úradné hodiny stavebného úradu takto:

 Pondelok :  7:30 - 12:00 / 13 :00 -15:30

Utorok : miestne konania a zisťovania , predvolané stránky

Streda 7:30 - 17:00

Štvrtok : nestránkový deň

Piatok :  miestne konania a zisťovania , predvolané stránky

 Podateľňa Obecného úradu aj pre podania adresované stavebnému úradu je naďalej dostupná ako doteraz. Prosíme o rešpektovanie týchto úradných hodín a veríme, že toto ich nové určenie prispeje k zrýchleniu vybavovania aj Vašich podaní .

Kategória: Nezaradená.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Lozorno v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno, ktoré sa bude konať  dňa 23.04.2019 (utorok) o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno s nasledovným programom.

 

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 18.04.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Obecnej polície

Starosta obce Lozorno vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Obecnej polície obce Lozorno. výberové konanie vo formáte pdf.

Kategória: Nezaradená. Dátum zverejnenia: 05.04.2019

Zodpovedne trieďme odpad, má to zmysel!

Obec Lozorno premiestnila kontajnery na zber plastov a papiera na zberný dvor, ďalšie budú umiestnené na kompostovisku. Dôvodom je nefunkčný systém separovania, dôsledkom ktorého vznikajú pre obec vysoké dodatočné náklady a tiež veľký neporiadok, ktorý sme si sami spôsobovali. Aby bolo triedenie odpadu čo najlepšie, bude posilnený zvoz separovaného odpadu od domu a zberný dvor na vyvezenie zvyšného odpadu je otvorený v stredu 15 – 18 hodín a sobotu 9 – 15 hodín. Teraz ide iba o zodpovednosť každého k vlastnému odpadu a vlastnému prostrediu. Priebežne je tiež čistené Lozorno a jeho okolie od čiernych skládok. Vo väčšine prípadov sa nájde informácia o osobe, ktorá s týmito čiernymi skládkami súvisí. A z takéhoto správania bude vyvodený dôsledok.
Držím nám palce, aby sme k odpadu začali pristupovať zodpovedne a udržali si konečne čisté Lozorno.

http://www.triedime.sk/frontend/web/ekostopa/

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo.

Rozhodnutie o umiestnenie stavby

Rozhodnutie o umiestnení stavby Sofia Slováková

Situácia

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 14.03.2019

Rozhodnutie

Rozhodnutie o prerušení konania Západoslovenská distribučná, a.s.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 14.03.2019

Zmena umiestnenia kontajnerov na zber plastov a papiera

Obec Lozorno oznamuje , že začala s premiestňovaním  kontajnerov na separovaný zber plastov  a papiera . Tieto budú po novom  umiestnené  na zbernom dvore  a počas sezóny aj na obecnom  kompostovisku. Na týchto miestach ich obyvatelia obce Lozorno a poplatníci miestneho poplatku za odpad  môžu využívať pre ukladanie vyseparovaného odpadu - papiera a plastov . Rovnako sa s okamžitou platnosťou  zavádza možnosť priniesť separovaný  papier alebo plast v určených vreciach  (modré, žlté) na výmenu za  nové prázdne vrecia. Dôvodom pre toto opatrenie je , že  súčasné umiestnenie kontajnerov na separovaný zber papiera a plastov v obci je nevyhovujúce.  Zo strany dodávateľa  bol starosta obce upozornený, že neustále pretrváva dlhodobý problém vysokej miery zmiešavania separovaného papiera a plastov v kontajneroch s iným odpadom, keď  dochádza k umiestňovaniu  do kontajnerov aj komunálneho  a aj stavebného   odpadu . V súlade s platným zákonom a zmluvou nemalé náklady s ďalším dotrieďovaním tohto odpadu musí  znášať obec z vlastných zdrojov a je nimi tak  zaťažovaná  . Pretrvávanie doterajšej  praxe by viedlo k nutnosti ďalšieho navýšenia poplatku  za odpad o náklady na  dotrieďovania a súvisiacu ďalšiu manipuláciu s ním  , čo by v konečnom dôsledku zaťažilo obyvateľov obce, ktorí už teraz riadne  platia  poplatok za odpad , keďže komunálny odpad v kontajneroch pre plast a papier produkujú nepochybne tí , ktorí za odpad neplatia.  Obec Lozorno plánuje ďalšie opatrenia smerujúce k zlepšeniu a podpore separácie , vrátane  zvýšenia  periodicity  zberu sáčkov z domácností . O ich zavedení bude obec Lozorno priebežne  informovať . Zber skla ostáva nezmenený, kontajnery ostávajú na svojich pôvodných miestach.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.02.2019

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018

Obec Lozorno v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov (ÚV KO ) za rok 2018: ÚV KO  = 16,98 %.

Kategória: Úradná tabuľa.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

Predseda komisie OZ Lozorno na ochranu verejného záujmu na základe žiadosti Mgr. Ľuboša Tvrdoňa, starostu obce Lozorno a jeho súhlasu so zverejnením všetkých údajov z oznámenia s výnimkou chránených  osobných údajov ,  plniac tak tiež  povinnosť uloženú mu podľa čl. 7 . ods. 7 Ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov zverejňuje a sprístupňuje  týmto písomné oznámenie Mgr. Ľuboša Tvrdoňa, starostu obce Lozorno predložené  v súlade s ustanovením čl.7. ods.1. citovaného ústavného zákona podané dňa 31.12.2018 a zároveň informuje, že komisia OZ Lozorno na ochranu verejného záujmu toto oznámenie prerokovala za účasti starostu obce Lozorno  na svojom zasadnutí konanom dňa 10.01.2019   podľa čl.7 ods.6 citovaného ústavného zákona a jednomyseľne rozhodla, že oznámenie  bolo podané riadne a v stanovenej lehote a že   nie sú dané žiadne dôvody pre podanie podnetu na začatie konania v zmysle citovaného ustanovenia, t.j. že nejestvujú žiadne pochybnosti o správnosti a úplnosti podaného oznámenia.

                              Slavomír Beleš, predseda komisie na ochranu verejného záujmu

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 18.01.2019

Zverejnenie zámeru

Erb obce LozornoZverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu sú nebytové priestory v stavbe - objekte zapísanom na LV Č. 963 - popis stavby garáž vystavanom na pozemku - parcele číslo 8880/904 ‚ ktorých výlučným vlastníkom je Obec Lozorno. Nebytový priestor má podlahovú plochu vo výmere 45 m2 a v súčasnosti sa využíva ako kvetinárstvo.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019

Zverejnenie zámeru

Erb obceZverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetorn nájmu je nebytový priestor v objekte vedenom na LV Č. 963, k. ú. Lozorno vystavanom na parcele číslo 8880/903 - popis stavby kultúrny dom vo výmere 150 m2 suterén so samostatným vchodom aktuálne využívaný ako posilňovňa.

Viac informácií nájdete TU vo formáte PDF.

 

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019

Zverejnenie zámeru

Erb obce LozornoZverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je nebytový priestor v objekte vedenom na LV Č. 963, k. ú. Lozorno vystavanom na parcele číslo 8880/903 - popis stavby kultúrny dom - podkrovné priestory o výmere 155 m/2 aktuálne využívaný ako prevádzka bowling/kolkáreň.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

 

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019

Zverejnenie zámeru

Erb obce LozornoZverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je nebytový priestor v objekte vedenom na LV Č. 963, k. ú. Lozorno vystavanom na parcele číslo 8880/903 - popis stavby kultúrny dom vo výmere 30 m2 podlahovej plochy aktuálne využívaný ako mäsiarstvo.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

 

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019

Zverejnenie zámeru

Erb obce LozornoZverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Oplotená časť pozemku vo výmere pozemku 270 m2 zapísaného na LV Č. 963 k. ú. Lozorno‚ parcela číslo 8880/10 v športovom areáli so samostatným vstupom z ulice. Predmetná časť pozemku sa aktuálne využíva ako parkovacie alebo skladovacie plochy.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

 

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019

Úplné znenie VZN 3/2015 v znení VZN 5/2018

Úprava ordinačných hodín v detskej ambulancii

Ilustračný obrázokDetská lekárka MUDr. Sláviková bude z technických príčin ordinovať v Lozorne každý piatok doobeda od 8 do 11h až do odvolania. Ostatné dni zostávajú bez zmeny.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 28.12.2018

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lozorno. 

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 14.12.2018

Stanovisko zo stretnutia so zástupcami spoločnosti MAN

11.12.2018 sa uskutočnilo rokovanie medzi starostom obce Lozorno a zástupcami spoločnosti MAN s cieľom vyjasnenia aktuálnej situácie ohľadom projekt Man Truck and Bus Center Lozorno, ktorá nastala po tom, ako bolo bývalým starostom vydané príslušné územné rozhodnutie.

Zo strany MAN bolo pritom tlmočené, že firma MAN vážne vníma vzniknutú situáciu a chce pritom zohľadňovať tiež názor nového vedenia obce Lozorno ako aj občanov Lozorna. Spoločnosť MAN aktuálne vyhodnocuje alternatívy, a to aj také, ktoré by znamenali, že projekt nebude realizovaný v Lozorne. Pre ich vyjasnenie, vyhodnotenie a konečné rokovanie potrebuje firma MAN čas do druhého januárového týždňa 2019 , potom bude jej postoj a rozhodnutie všetkým dotknutým tlmočené.

Zo strany vedenia obce Lozorno bolo na rokovaní potvrdené, že nesúhlasný postoj nového vedenia obce ako aj väčšiny nových zastupiteľov k projektu, jasne a zreteľne prezentovaný v minulosti, sa nemení a ostáva identický. Zástupcov spoločnosti MAN vedenie obce informovalo o tom, že vedenie obce dnes cíti povinnosť voči Lozornu a Lozorňanom konať tak, aby projekt v navrhovanej podobe a na navrhovanom mieste bol prehodnotený. Zo strany vedenia obce bol zástupcom spoločnosti MAN prezentovaný názor, že bezvýhradný rešpekt k vôli občanov a ich záujmom povedie k upokojeniu situácie a že nejestvuje žiaden záujem v budúcnosti ohľadom prípadného obdobného projektu v identickej lokalite zvýhodňovať kohokoľvek iného.

Pokiaľ sa týka prebiehajúceho územného konania - počas plynutia odvolacej lehoty má každý z účastníkov konannia sa právo k rozhodnutiu vyjadriť, pričom s každým takýmto podaním bude nakladané v súlade s platným právom a s rešpektom k jeho obsahu.

 

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 12.12.2018

Rozhodnutie o poverení zastupovaním starostu

Erb obce LozornoStarosta obce Lozorno, Mgr. Ľuboš Tvrdoň týmto v súlade s ustanovením par. 1 3b ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto poverujem pána Mgr. Ladislava Krechňáka, poslanca obecného zastupiteľstva obce Lozorno, zastupovaním starostu obce Lozorno bez obmedzenia v plnom rozsahu pôsobností, oprávnení a kompetencií starostu obce Lozorno.
Menovaný ako zástupca starostu plní úlohy stanovené zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Rozhodnutie o poverení zastupovaním starostu (PDF dokument)

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 07.12.2018

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

OšípanáDňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, v ktorom sa uvádza, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štátv vrátane Slovenskej republiky ruší.
Všetky chovy ošípaných - teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa uvedenej legislatívy zaregistrované, tak ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ)!
Registráciu chovu je možné vykonať na RVPS Senec v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod. na adrese: Svätoplukova 50, 903 01 Senec.
V prípade nejasností kontaktujte RVPS Senec - telefón: 02/45926212.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 06.12.2018

Programový rozpočet

Erb obce LozornoProgramový rozpočet obce Lozorno na rok 2019 s výhľadom na roky 2020  a 2021.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.10.2018

Oznámenie - zverejnenie zámeru

Erb obce LozornoObec Lozorno v zmysle par 9a) ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti p. Stanislava VYORALA a manž. Jarmile VYORALOVEJ zo dňa 10.10.2018, zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Lozorno. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 10.10.2018

Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Erb obce LozornoNávrh - Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 18.09.2018

Schvaľovacie protokoly programov záchrany vybraných jaskýň

Rozhodnutie

Lozorno, spol s r.o.Rozhodnutie - povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd z mechanicko-biologickej ČOV Lozorno do recipienta Suchý potok

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 27.06.2017

Príprava nového územého plánu obce Lozorno

Obec LozornoMilí Lozorňania,

venujte prosíme pozornosť tejto výzve a zapojte sa aj osobne do príprav nového územného plánu. Lozorno je dnes svojou polohou atraktívna obec a záujem o ňu, bývanie a podnikanie v nej nepochybne rastie, čo sprevádza aj búrlivý územný a stavebný rozvoj obce. Preto je teraz ten čas, kedy by sme všetci mali venovať pozornosť plánovanému územnému vývoju a projektom výstavby v obci a vyjadriť svoj názor na to v akej dedine a v akom prostredí chceme žiť, ako sa má Lozorno ďalej rozvíjať, čo by sme radi v obci mali a čomu by sme naopak radi bránili.

Celý článok

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.01.2017

82 kB OZ Wellgiving v spolupráci s obcou Lozorno srdečne pozýva na

STRETNUTIE S OBČANMI A NEZISKOVÝMI ORGANIZÁCIAMI V LOZORNE

Je niečo, čo v Lozorne chýba a máte nápad, ako to zmeniť? Vedeli by ste priložiť ruku k dielu a zapojiť viacerých? Alebo vytvoriť niečo v prospech mnohých, aby sa v Lozorne žilo krajšie, veselšie, zelenšie? Môže to mať byť niečo „drobné stavebné“, infraštruktúrne, kultúrne alebo sociálneho charakteru... 

Každý nápad, názor je dôležitý! Lozorno sa vydáva na cestu k občianskej participácii a uvíta každú iniciatívu od jednotlivca, skupiny ľudí či organizácie. Každý občan Lozorna bude môcť rozhodovať o smerovaní obce a o tom, ako sa budú rozdeľovať verejné zdroje. Na prvom plánovanom verejnom stretnutí môžete svoje nápady zdieľať, inšpirovať sa, či vyjadriť svoj názor.

Dôležitá je aj účasť zástupcov lozornianskych organizácií a ich vlastné vízie smerovania. 

Príďte 22. marca o 18:00 hod. do CK Lozorno. Tešíme sa! 

Participáciu občanov v Lozorne možno realizovať i vďaka podpore EÚ - ESF a OP EVS.  

 121 kB

Kategória: Oznamy obce.

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zámer na stiahnutie vo formáte .pdf

Kategória: Úradná tabuľa.

Oznámenie o začatí konania o povolení stavby "Rodinný dom" s prípojkami inžinierskych sietí

Kategória: Úradná tabuľa.

Projekty EÚ

Dokumenty OZ

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ 21.10.2020
254 MB
Uznesenia OZ zo dňa 21.10.2020
pdf [631.24 KB]
Zvukový záznam zo zasadnutia OZ 12.08.2020
MP3 173 MB

Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad
+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia
+421 918 411 583

Hlásenie požiaru
+421 (2) 6596 8804
+421 905 912 976
+421 907 119 482

Lozorno, s. r. o.
+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
poruchy vody,
kanalizácie a iné

Napíšte nám

Ochrana pred robotmi:
Siedmy deň v týždni je

LOZORNO spol. s r.o.

Banner - linka na web Lozorno spol. s r.o.

Galéria

Región Záhorie

BANNER Bratislavskeho samosrpavneho kraja

Aké bude počasie

Platená inzercia